Haedsuratthpatitour
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสุรัฎฐ์ ปาตีทัวร์
ติดต่อสอบถามและการเดินทาง
ข่าวกิจกรรมสุรัฎฐ์ ปาตีทัวร์

 

 

License No 34/01502

 

suratthpatitourWelcome

 

 
 

ท่องเที่ยว วิถีไทย เก๋ไก๋

City Tour Suratthani

suratthpatitour

Thai City Tour Suratthani

suratthpatitour

Trip By Boat คลองร้อยสาย

Chaiya

Thai Cultural Tour Chaiya

suratthpatitour

Thainess with marine fishermen life วิถีไทยโดยชีวิตชาวประมง

 

 

 

 

 

หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

 

 

suratthpatitour

หินตา หินยาย เกาะสมุย

 

 

suratthpatitour

เขื่อนรัชชประภา สุราษฎร์ธานี

 

 

Khanom

เกาะนุ้ย แหล่งปลาโลมาสีชมพู

 

 

 

 

Full moon party

Full Moon Party

 

 

วัดรัตนาราม ไชยา

Chaiya

 

 

suratthpatitour

ถ้ำโบราณสมัยคอมมิวนิสต์ ถ้ำขมิ้น

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

081 809 1585

097 248 4255

 

 

 

 

 

HOME
ABOUT
CONTACT Activities

 

ท่องเที่ยวกับคนพื้นที่รู้ดีกว่าใคร>>สุรัฎฐ์ ปาตี ทัวร์ ยินดีต้อนรับ

 

S23 : Cross Country with Package Trip to Full Moon Party

<<<2 days/1night >>>

....Full Moon Party 

แกลเลอะรี่

FullMoonParty KohPhangan FullMoonParty FullMoonParty
   
08:00 หน้าที่ บจ. สุรัฎฐ์ ปาตี ทัวร์ ให้การต้อนรับที่จุดนัดพบ เดินท่าเรือเพื่อเดินทางสู่ไปยังเกาะสมุย
   
10:00 เดินทางสู่ท่าเรือดอนสัก เพื่อลงเรือเฟอร์รี่ไปยังเกาะสมุย
   
12:00 เดินทางสู่เกาะสมุย   รับประทานอาหารกลางวัน
   
13:00 Check in แกรนด์ ซีวิว รีโซเทล์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
17:00  รับประทานอาหารเย็น
   
18:00 เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางไปเกาะพะงัน
   
18:30 เดินทางสู่หาดริ้น  เพื่อเข้างานฟูลมูนปาร์ตี้  (Full Moon Party) ป็นปาร์ตี้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
  “ พระจันทร์หลากสี ”
   
24:00 เดินทางออกจาก เกาะพะงัน เพื่อเดินทางกลับ Hotel  เกาะสมุย  พักผ่อนตามอัธยาศัย
 

....Around Koh Samui  รอบเกาะสมุย

KohSamui KohSamui KohSamui KohSamui
   
07:00 รับประทานอาหารเช้า  ……  Check out ออกจากโรงแรม 
   
09:00 เดินทางสู่ เกาะฟาน “วัดพระใหญ่” (Wat Phra Yai) สักการะพระพุทธโคดมเป็น
  พระพุทธรูปปาง มารวิชัย
   
10:00 เดินทางสู่ วัดเก่าแก่ที่มีความสวยงามมาก “ วัดสุวรรณาราม ” ( Wat Pli Laem Temple) สักการะ
  พระสังกัจจาย์ และสักการะ เจ้าแม่กวนอิมพันมือองค์ใหญ่ที่อยู่กลางสระน้ำ ชมอุโบสถฐานดอกบัวกลางน้ำ
  ชมรอยพระพุทธบาทจำลอง
   
11:00 เดินทางสู่ จุดชมวิวหาดละไม เพื่อชมความงดงามของเกาะสมุย  “ หินคุณตา หินคุณยาย ”
  ( Hin ta Hin yai )
   
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน
   
13:00 เดินทางสู่ “วัดศิลางู” (Silangu Temple) เป็นที่ประดิษฐาน พระธาตุศิลางู
  เจดีย์องค์สีเหลืองทองริมทะเล
   
14:00 เดินทางสู่ “ น้ำตกหน้าเมือง ” (Namuang Waterfall ) เป็นน้ำตกที่งดงามที่สุดบนเกาะสมุย
   
15:00 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
   

 

Price  5,500 บาท / คน 

Minimum 4 persons

     Tel: 081-809 1585

 

S23 : Cross Country with Package Trip to Full Moon Party

<<<2 days/1night >>>

....Full Moon Party 

Gallery

FullMoonParty KohPhangan FullMoonParty FullMoonParty
   
08:00 The staff of SPT will welcome the clients at meeting point
   
10:00 Get on the ferry to Koh Samui.
   
12:00 Arrive at Samui & have lunch.
   
13:00 Check in at Grand sea View Resotel, take rest by your way such as walk
  along the beach.
   
17:00 Have dinner.
   
18:00 Depart for Haad Rin in Phangan Island.
   
18:30 Arrive at Haad Rin full moon party area.
   
24:30 Back to  Koh Samui & overnight there.
   
 

....Around Koh Samui  

KohSamui KohSamui KohSamui KohSamui
   
07:00 Breakfast….check out
   
09:00 To see Wat Phra Yai and worship the big Buddha statue.
   
10:00 Go to Wat Pli Laem. It’s very nice area.
   
11:00 To Lamai beach and see Hinta& Hinyai.
   
12:00 Lunch at the restaurant.
   
13:00 To Silangu temple/ Namuang water fall.
   
14:30 Get ferry to go back. 
   

 

 

Price 5,500 B / Person

Minimum 4 persons

     Tel: 081-809 1585

 

HOME ABOUT CONTACT Activities UP

  เงื่อนไขการท่องเที่ยวกับ สุรัฎฐ์ ปาตี ทัวร์ :-

     อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม : -
1
ค่ารถพร้อมคนขับตามที่ระบุในรายการทัวร์
2
ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการทัวร์  (พักห้องละ 2 ท่าน)
3
ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการทัวร
4
ค่าธรรมเนียมหรือค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5
ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6
ค่ามัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
  หมายเหตุ : ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท             ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท             ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
      อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม :-
1
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจาก รายการทัวร์ ค่าซักรีดค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) เป็นต้น
2
ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ) ,ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3
ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4
ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิค่าธรรมเนียมอุทยาน แห่งชาติ
5
ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
6
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
7
ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
       เงื่อนไขการท่องเที่ยวกับสุรัฎฐ์ ปาตี ทัวร์ :-
1
สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ  25%  ของราคาทัวร์/ท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อเพื่อเป็นการยืนการจองทัวร์สมบูรณ์
2
การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่ารถ,ค่าที่พัก,ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้
3
กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชน (ทัวร์ภายในประเทศ) หรือ หนังสือเดินทางเล่มจริง (ทัวร์ต่างประเทศ) ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วันเพื่อจะได้ทำเอกสารในเรื่องประกันการเดินทาง
  หมายเหตุ : เลขที่บัญชีบริษัท อ่านต่อ
        การยกเลิกการเดินทาง :-
1
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำของราคาทัวร์
3
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด
4
การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และยึดเงินมัดจำ
5
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
       หมายเหต : กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วม เดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ำ 30 ท่าน)
2
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น
3
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลาทั้งนี้โดยคำนึงถึงผล ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญหรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ ของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ, การปฏิวัติ,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณ์ทางการเมืองและเหตุการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่าอันเนื่องมาจากความ ประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียรวมถึงกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
9
เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

 

 
HOME ABOUT CONTACT Activities UP